Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: Silvia Heijmans, handelend onder de naam YourWeight, hierna te noemen de gewichtsconsulent; Klant: degene aan wie door de gewichtsconsulent advies gegeven wordt, of zijn/haar wettelijk vertegenwoordigers;

 

Artikel 2: Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van de gewichtsconsulent zijn vrijblijvend.
Als door de klant aan de gewichtsconsulent een opdracht wordt gegeven en deze wordt door gewichtsconsulent aanvaard, komt er een afzonderlijke overeenkomst tot stand.
Elke overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de opdracht iets anders volgt.
Het staat de gewichtsconsulent altijd vrij een opdracht te weigeren, zonder daarvoor opgave van redenen te hoeven doen.

 

Artikel 3: Gegevens en informatie
De gewichtsconsulent voert de opdracht alleen (verder) uit als de klant alle door de gewichtsconsulent verlangde informatie heeft gegeven. Eventuele kosten, veroorzaakt doordat de klant de informatie niet, niet op tijd  of niet behoorlijk heeft gegeven, komen voor de rekening van de klant.
De gewichtsconsulent mag de uitvoering van de overeenkomst stoppen tot het moment dat de klant de informatie heeft gegeven. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan gewichtsconsulent gegeven informatie.
De klant moet de gewichtsconsulent meteen informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

 

 

Artikel 4: Uitvoering opdracht
De gewichtsconsulent bepaalt de manier waarop de opdracht wordt uitgevoerd. Daarbij wordt zoveel als redelijk is, rekening gehouden met de wensen van de klant. De gewichtsconsulent voert de werkzaamheden zo goed en zorgvuldig mogelijk uit, maar kan niet instaan voor het bereiken van beoogd resultaat. De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
In de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, zijn een benadering en geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is afgesproken. Overschrijding van een termijn levert geen toerekenbare tekortkoming van gewichtsconsulent op en ook geen reden voor ontbinding van de overeenkomst. De klant kan als de termijn is verstreken wel een nieuwe -redelijke- termijn stellen aan gewichtsconsulent, waarbinnen de overeenkomst uitgevoerd moet zijn (met uitzondering van overmacht). Het is vervolgens aan gewichtsconsulent om te bepalen of zij deze termijn aanvaardt.

 

Artikel 5: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De gewichtsconsulent heeft het recht om afspraken/werkzaamheden op te schorten als zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, of vanwege ziekte tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Als de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel wat niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

 

Artikel 6: Verhindering en annulering

Bij verhindering moet de klant voor een afspraak zich minimaal 24 uur voor de afgesproken datum en tijdstip afmelden. Als een afspraak niet tijdig is afgezegd, mag de gewichtsconsulent de afspraak in rekening brengen.Als de klant na aanmelding afziet van deelname aan de cursus, dan geldt de volgende annuleringsregeling: Bij annulering langer dan een maand voor aanvang wordt het cursusgeld volledig terugbetaald. Bij annulering tussen een maand en een week voor aanvang wordt er 50% terugbetaald.Bij annulering korter dan een week voor aanvang wordt er niets terugbetaald.Bij onvoldoende aanmelding kan YourWeight tot één week voor aanvang besluiten een cursus te annuleren. Het al betaalde cursusgeld wordt dan direct terug betaald.

 

Artikel 7: Tariefstelling

Voor de behandeling begint deelt de gewichtsconsulent de klant mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen als en voor zover die berekend moeten worden. De gewichtsconsulent mag prijsstijgingen door voeren als er zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De gewichtsconsulent beroept zich op het feit dat er altijd een algemene tariefwijziging kan plaatsvinden die dan gelden voor nieuwe overeenkomsten.

 

Artikel 8: Betaling

Betaling aan de gewichtsconsulent moet contant of door overschrijving plaats vinden. De klant krijgt een rekening voor de te leveren of geleverde diensten. De klant moet het te betalen bedrag vooraf of tijdens de afspraak betalen. Als betaling achteraf is afgesproken moet de rekening binnen veertien dagen na de datum van de rekening worden betaald. Als er na dertig dagen na de datum van de rekening niet is betaald wordt het bedrag van de rekening met € 7,50 administratiekosten verhoogd. Als de rekening zestig dagen na de datum van de rekening niet is betaald, heeft de gewichtsconsulent het recht om met terugwerkende kracht vanaf de datering van de rekening de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen. Ook mogen alle kosten die worden gemaakt bij de inning van de desbetreffende rekening, waaronder uitdrukkelijk ook worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten in rekening gebracht.De gewichtsconsulent heeft het recht om de nakoming van al haar verplichtingen te stoppen, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan de klant of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op de klant volledig zijn betaald.

 

Artikel 9: Garantie

De klant krijgt een garantie op resultaat. Er is recht op restitutie van, een deel, van de door de klant aan gewichtsconsulente betaalde vergoedingen, als aan alle van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • de klant heeft alle door de gewichtsconsulente gegeven adviezen en aanbevelingen toegepast, en

 • de klant laat zich regelmatig in het bijzijn van de gewichtsconsulente wegen, en

 • de klant is, indien van toepassing, elke cursus bijeenkomst aanwezig geweest, en

 • de klant is, indien van toepassing, op alle afspraken voor consulten met de gewichtsconsulente gekomen, en

 • de klant heeft alle bij hem/haar bekende gezondheidsaspecten die het afvallen of aankomen kunnen belemmeren vooraf, of zodra bij de klant bekend, gemeld aan de gewichtsconsulente, en

 • de klant is gemiddeld minder dan 1,5 kilogram per 4 weken afgevallen, of gemiddeld minder dan      1 kilogram per 4 weken aangekomen, en

 • de klant heeft alle in rekening gebrachte bedragen, daadwerkelijk en binnen de gestelde betalingstermijn, betaald.

Een verzoek tot terugbetalen van de betaalde vergoedingen moet schriftelijk, gericht aan YourWeight, worden gedaan. Dit verzoek moet binnen 4 weken nadat, door de klant en de gewichtsconsulente, is geconstateerd dat de klant niet meer dan gemiddeld 1,5 kilogram per 4 weken afvalt of minder dan gemiddeld 1 kilogram per 4 weken aankomt, zijn ontvangen door YourWeight.

De klant heeft recht op restitutie van betaalde vergoedingen die betrekking hebben op de periode vanaf het moment dat de klant niet meer dan gemiddeld 1,5 kilogram per 4 weken afvalt of minder dan gemiddeld 1 kilogram per 4 weken aankomt .

Er is geen recht op restitutie van de betaalde vergoedingen over de periode waarin de klant wel gemiddeld 1,5 kilogram of meer per 4 weken is afgevallen of minder dan gemiddeld 1 kilogram per 4 weken is aangekomen.

De garantie op begeleiding waarbij gedragsverandering het gewenste resultaat is, luidt als volgt:

Er is recht op restitutie van, een deel, van de door de klant aan gewichtsconsulente betaalde vergoedingen, als aan alle van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • de klant heeft alle door de gewichtsconsulente gegeven adviezen en aanbevelingen toegepast, en

 • de klant is, indien van toepassing, elke cursus bijeenkomst aanwezig geweest, en

 • de klant is, indien van toepassing, op alle afspraken voor consulten met de gewichtsconsulente gekomen, en

 • de klant heeft alle bij hem/haar bekende gezondheidsaspecten die verandering kunnen belemmeren vooraf, of zodra bij de klant bekend, gemeld aan de gewichtsconsulente, en

 • de klant heeft alle in rekening gebrachte bedragen, daadwerkelijk en binnen de gestelde betalingstermijn, betaald.

Een verzoek tot terugbetalen van de betaalde vergoedingen moet schriftelijk, gericht aan YourWeight, worden gedaan.

Dit verzoek moet binnen 4 weken nadat, door de klant en de gewichtsconsulente, is geconstateerd dat de klant geen resultaat heeft, zijn ontvangen door YourWeight.

De klant heeft recht op restitutie van betaalde vergoedingen die betrekking hebben op de lopende periode zoals deze op de betreffende factuur staat vermeld.

 

Artikel 10: Opzegging
De klant en de gewichtsconsulent kunnen de overeenkomst altijd met onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen. Voorwaarde is dat de opzegging schriftelijk aan de ander wordt medegedeeld. Ontvangen betalingen van de klant voor een cursus worden verrekend zoals in artikel 6 vermeld. Betalingen van de klant voor andere diensten die nog niet zijn verleend, worden terugbetaald als de opzegging van de klant binnen 24 uur voor de gemaakte afspraak is ontvangen door de gewichtsconsulent. Bij opzegging door de gewichtsconsulent worden betalingen voor alle nog niet verleende diensten aan de klant terugbetaald.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid
Het advies van de gewichtsconsulent is resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulente sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de klant van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent. Alleen schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is, komt in aanmerking voor vergoeding. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nooit aansprakelijk. Als de verzekeraar van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste het honorarium/opdrachtsom. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect. De gewichtsconsulent is niet aansprakelijk voor schade van derden, hiervoor zal de klant de gewichtsconsulent vrijwaren.

 

Artikel 12: Klantgegevens
De gewichtsconsulent zal in geen geval gegevens van de klant zonder toestemming van de klant ter beschikking stellen aan derden.

 

Artikel 13: Geschillen en toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen de klant en de gewichtsconsulent is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

 

 

Versie201610